Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel onderzoek, advies & Informatie
Evaluaties
Quick scans
Advies
Inventarisaties
Projecten
Diensten
Evaluaties

 

ADHERANT
Bureau voor Intercultureel Onderzoek & advies.

 
Waarom evaluatie?
Evaluaties zijn belangrijk om te kunnen beoordelen of de na te streven doelen gehaald kunnen worden en daarover een besluit te nemen over voortzetting van maatregelen inzake beleid en of projecten.
 
De methoden
 
De evaluatie wordt gevoerd via gesprekken met de doelgroep die daarvoor bedoeld is. Registratiegegevens van verschillende en relevante instanties worden verzameld en geanalyseerd. De evaluaties bij het bureau Adherant kunnen zowel pros- als  retrospectieve plaatsvinden.
 
De producten
 
De resultaten van een evaluatieonderzoek worden gepresenteerd in een  verstaanbaar eindrapport. Hier worden de resultaten van nul- en eindmeting met elkaar vergeleken. Waar mogelijk worden ook vergelijkingen gemaakt met equivalente projecten elders.
 
De opdrachtgevers
 
 
Evaluatie en ondersteuning van beleid

Ons bureau is in te schakelen voor de evaluatie van bestaande beleidstrajecten en het ondersteunen van nieuw te ontwikkelen beleid binnen onze specifieke werkterreinen. Afhankelijk van de opzet van het beleidstraject wordt een onderzoeksopzet gemaakt. Het kan gaan om evaluerende interviews met belanghebbenden in het beleidstraject, om interviews met sleutelfiguren in het veld of om groepsdiscussies met doelgroepen. De nadruk ligt op het aanleveren van die informatie die de opdrachtgever in staat stelt het nieuwe beleidstraject zo goed mogelijk in te vullen of het bestaande beleidstraject naar aanleiding van de evaluatie te verbeteren.

Evaluatie van minderheden / migrantenprojecten

Een specialisatie van Onderzoeksbureau Adherant is de evaluatie van minderheden / migrantenprojecten; we hebben hierover al veel kennis verzameld. Het kan zowel gaan om onderzoek naar de effecten van specifieke minderheden / migranten projecten als om onderzoek ten behoeve van de meest optimale inrichting van zulke projecten. Hierbij worden verschillende methoden van onderzoek ingezet: enquêteonderzoek, maar ook expertinterviews of groepsdiscussies.

 

Vraag
Antwoord1
Antwoord2

Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen