Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel onderzoek, advies & Informatie
Evaluaties
Quick scans
Advies
Inventarisaties
Projecten
Diensten
Diensten
 
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel Onderzoek & advies.
 

 
 
 
 
 
 
 
Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek kan worden uitgevoerd in de vorm van enquêteonderzoek, analyse van data van door anderen uitgevoerd onderzoek of een combinatie van deze onderzoeksvormen. In alle gevallen is het doel de migranten beter te leren kennen. Deze vorm van onderzoek is met name geschikt voor overheden, culturele en sociale instellingen die nog weinig inzicht hebben in de samenstelling van de samenleving.
Een specifieke enquête wordt doorgaans ontwikkeld op basis van de standaardvragenlijst die het bureau Adherant gebruikt in haar onderzoek. Natuurlijk wordt de vragenlijst vervolgens verder uitgewerkt en afgestemd op de informatiebehoefte van de opdrachtgevende instelling. Om de kosten te drukken wordt het veldwerk meestal uitgevoerd door de instelling zelf, maar ook door zeer getrainde leden van de doelgroep zelf. Indien gewenst wordt er deze ingeschakeld. De analyse van het databestand wordt vervolgens gedaan door het bureau Adherant, die op basis van de resultaten een toegankelijke rapportage schrijft.
 
Advies en ondersteuning bij enquêteonderzoek

Onderzoeksbureau Adherant kan worden ingeschakeld voor advisering bij door anderen uit te voeren onderzoek. Het kan hierbij gaan om onderzoek dat door professionele bureaus wordt uitgevoerd, maar ook om onderzoek dat een instelling, vaak om budgettaire redenen, door eigen medewerkers en/of stagiairs laat uitvoeren. Een dergelijk advies kan uitmonden in een gedetailleerd onderzoeksvoorstel dat een leidraad biedt voor het gehele onderzoeksproces. 

Kwalitatief onderzoek onder bestaande groepen

Naast het uitvoeren van kwantitatief onderzoek, waarmee overheden en instellingen respectievelijk hun burgers en afnemers door middel van een enquête beter kunnen leren kennen, voert Onderzoeksbureau Adherant ook meer diepgaand onderzoek uit onder bestaande doelgroep. Dit vindt doorgaans plaats in de vorm van groeps discussies of diepte-interviews, in de moskeeën, in huizen, in locaties waar ze hun tijd aan het verdrijven zijn, meestal met vertegenwoordigers van doelgroepen die de overheid of instelling nog niet (voldoende) bereikt. Deze onderzoeksmethode biedt een uitstekende mogelijkheid om meer te weten te komen over onderliggende problemen, motivaties, wensen en behoeften van doelgroepen, die door
middel van een enquête onmogelijk te achterhalen zijn. Deze kennis is niet meteen generaliseerbaar, maar biedt veelal interessante aanknopingspunten voor integratieve aspecten en aanpassingen ten behoeve van bestaande wetten en regels, normen en waarden.

Effectmetingen

Vaak is het voor overheden en overige instellingen niet mogelijk om regelmatig onderzoek te laten uitvoeren, terwijl de beleidsafdeling wel graag inzicht wil krijgen in de ontwikkeling van de doelgroep en de effectiviteit van de ingezette middelen. Om die reden adviseert ons bureau bij de ontwikkeling van korte, zelf uit te voeren enquêtes en andere onderzoeksvormen om snelle effecten van specifieke acties te meten.
 
Werken vanuit een andere cultuur.

Op grond van de doelgroepen onderzoeken die we uitvoeren is er de nodige kennis ontwikkeld over wensen en behoeften van verschillende doelgroepen, zoals: jongeren, ouderen. Voor locale overheden, instellingen die willen achterhalen of hun beleid en of aanbod aanslaat bij bepaalde doelgroepen bieden we een product aan, dat sneller en goedkoper is dan een onderzoek. We bekijken het beleid en of aanbod door de cultuur van de doelgroepen waarvoor het is bestemd. Eventueel nemen we vertegenwoordigers van de beoogde doelgroep op onze ronde mee. Een locale en
of instelling kan op deze manier snel achterhalen of de beoogde doelgroepen daadwerkelijk worden aangesproken.
 
Evaluatie en ondersteuning van migrantenbeleid

Ons bureau is in te schakelen voor de evaluatie van bestaande beleidstrajecten en het ondersteunen van nieuw te ontwikkelen migrantenbeleid. Afhankelijk van de opzet van het beleidstraject wordt een onderzoeksopzet gemaakt. Het kan gaan om evaluerende interviews met belanghebbenden in het beleidstraject, om interviews met sleutelfiguren in het veld of om groepsdiscussies met doelgroepen. De nadruk ligt op het aanleveren van die informatie die de opdrachtgever in staat stelt het nieuwe beleidstraject zo goed mogelijk in te vullen of het bestaande beleidstraject naar aanleiding van de evaluatie te verbeteren.

Evaluatie van migrantenprojecten

Een specialisatie van Onderzoeksbureau Adherant is de evaluatie van migrantenprojecten: we hebben hierover al veel kennis verzameld. Het kan zowel gaan om onderzoek naar de effecten van specifieke migrantenprojecten als om onderzoek ten behoeve van de meest optimale inrichting van zulke projecten. Hierbij worden verschillende methoden van onderzoek ingezet: enquêteonderzoek, maar ook expertinterviews of groepsdiscussies.

Workshoptrajecten en themadagen

Onderzoeksbureau Adherant kan ook worden ingeschakeld voor het geven van workshops of het samenstellen van themadagen die gaan over het implementeren van onderzoeksuitkomsten en doelgroepbereik.
  
 
Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen