Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen
ADHERANT
Bureau voor Intercultureel onderzoek, advies & Informatie
Radicalisering
Welzijn
Leefbaarheid
Jeugd & Jongeren
Ouderen
Bedrijfsantropologie
Opdrachtgevers
Welzijn

ADHERANT
Bureau voor Intercultureel Onderzoek & advies.

WELZIJN

Adherant beschikt over onderzoekers die zich als sociale wetenschappers sterk betrokken voelen bij het welzijn van die doelgroepen in de samenleving. Dit uit zich met name in de onderzoeksonderwerpen binnen de welzijnsgebieden.

De thema’s

Belangrijke thema's van Adherant zijn:

 • Sociaal-cultureel werk
 • Maatschappelijke opvang
 • Hulpverlening voor jongeren
 • Achterstandssituaties van de doelgroepen en sociale minima
 • Maatschappelijke participatie (scholing, arbeid)
 • Emancipatie van jongeren, vrouwen en minderheden

 

De methoden

Voor onderzoek op welzijnsgebied maakt Adherant gebruik van algemene onderzoekstechnieken. Er worden ook technieken gebruikt die met name geschikt zijn voor het bereiken van specifieke groepen, zoals (probleem)jongeren, ouderen,  werkelozen, laagopgeleide,

Onderzoeksmethoden die Adherant toepast, zijn veldwerk (het observeren en benaderen van de doelgroep in de eigen omgeving), enquêteurs uit dezelfde doelgroep, (diepte-)interviews en groepsgesprekken

 

De adviezen

Het onderzoek zal leiden tot adviezen over:

Het gemeentelijke welzijnsbeleid;

De aanpak van achterstandssituaties van bepaalde groepen;

De opzet en inhoud van programma's;

De opzet van opvangvoorzieningen,

Organisatiestructuren van welzijnsinstellingen.

 

Juist op welzijnsgebied is het belangrijk als onafhankelijk onderzoeker daarbij betrokken te zijn bij de onderzoeksgroep. Met het opsturen van een standaardvragenlijst bereik je deze mensen vaak niet. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is vertrouwen in het onderzoek. Dit betekent dat je als onderzoeker rechtstreeks contact moet leggen en persoonlijke gesprekken moet voeren in de eigen of dialect met de mensen, of het nu gaat om een groep ouderen of probleemjongeren, om nieuwkomers, om radicale voortrekkers. Al deze groepen vragen om een persoonlijke inzet van de onderzoeker en daar beschikt Adherant over de know how. Belangrijk is dat de doelgroepen ook worden betrokken bij de uitvoering van de aanbevelingen van het onderzoek. Hierdoor neemt het draagvlak voor de maatregelen toe en wordt de kans op succes vergroot.

en verder...

Het bureau Adherant beschikt over ervaren medewerkers Welzijn. Zij hebben expertise op nagenoeg alle voorkomende deelterreinen van het welzijnsbeleid, zoals:
 • integraal jeugdbeleid  
 • vrijwilligersbeleid
 • sociaal-cultureel werk
 • sociale veiligheid
 • lokaal sociaal beleid
 • sociale activering  
 • subsidiebeleid en budgetsubsidiëring
 • opstellen integraal welzijnsprogramma
 • maatschappelijk werk
 • sport en recreatie   
 • buurt- en wijkbeheer

 

 

Home
Werkterreinen
Werkzaamheden
Vertaalwerk
Publicaties
Registratie
Stg. El Musaid
Kwartaal advies
Kwartaak info
Kwartaal verplaatsingen